fredag 29 april 2011

Minutspårlöpor och kluster kollade i Gällivare skogs

Minutspårlöporna i Gällivare skogs var sannolikt ett resultat av att sändarvajor gått förbi i närheten av björnen. På platsen där björnen hade uppehållit sig fanns bara legor och en slaktplats från älgjakten

Rester från fjolårets älgjakt kan ju locka vem som helst.

Björnlega

Peter provar ett nytt sätt att locka till sig björnarna, med Bongotrumma. Resultatet tyder på att vi bör hoppas på snöfall.

Peter stannar för att ta kort på något "intressant". Enligt en säker källa (Lars-Thomas) så fanns dock inget att ta kort på, "han hade vallat fel, kom på efterkälken och behövde helt enkelt vila".

torsdag 28 april 2011

Stor hanbjörn märkt i Udtja


Nu ikväll märktes en hanbjörn på 150 kg utanför Udtja by. Vi får se vart den tar vägen. Just nu är den åtminstone i ett område där de sändarförsedda vajorna och kalvarna kommer att befinna sig om några veckor.

onsdag 27 april 2011

Första vajan dödad av Tjirsa

Tidigt i morse dokumenterades årets första minutspårlöpa och även årets första sändarvaja dödad av Tjirsa. Även i Gällivare skogs har björnarna varit i närheten av sändarvajor vilket resulterat i minutspårlöpor. Dessa löpor kommer att besökas under morgondagen.

Vaja dödad av Tjirsa. Tjirsa har ätit delar av vajan samt den ofödda kalven.

måndag 25 april 2011

Två björnar märkta i Gällivare skogs

Igår märktes två björnar i Gällivare skogs, en hane och en hona. Båda mitt i området där de sändarförsedda vajorna kommer att kalva. Hanen som heter Maisa vägde 97 kg och honan, Lismi vägde 72 kg. Förutom dessa två björnar finns även honan Haaku sändarförsedd i området sedan i höstas. Hon siktades igår från helikoptern då hon låg ovanpå sitt ide, det är inte omöjligt att hon har årsungar i idet.

Maisas ideplats under en gran.

Bosse, Andreas, Lars-Thomas och Lismi

Peter tar blodprov i ljumsken på Maisa.
onsdag 20 april 2011

553 vajor märkta

Av de 553 vajorna var 94% dräktiga. En del dräktighetstestade vajor var dock mycket unga (under 2 år) och där ska andelen dräktiga vajor vara lägre. Längre fram i projektet kommer vi att korrigera dräktighetsprocenten mot vajornas vikter. Totalt har vi nu omkring 850 vajor försedda med sändare i Gällivare skogs. Samebyn kommer att göra en del eftersamlingar och då förse ännu fler med sändare. De sändare som vi inte får ut innan kalvningen kommer vi att få ut vid kalvmärkningen. Nu återstår bara att hitta några björnar att märka...

Innan vägning, dräktighetstest och märkning är det arbete med att dra de renar som inte ska ha sändare.Peter antecknar, Jens sover på stället och Krister är uttråkad.


Med tanke på hornen känns det tryggare att montera sändare om de som håller i renen är starka och har lite vikt att lägga bakom. I Pålkem fick vi nöja oss med Krister och Andreas. Om det var Håkans faktaspäckade föreläsningar eller deras nätthet som fick dem att orka hela dagarna utan avbytare får vi nog aldrig veta.

Anders och Mattia har full koll på renarna?


Byn har också en del GPS sändare på renarna. Här förser Stig en ren med en Telesporsändare.

söndag 17 april 2011

Vajmärkning i Gällivare skogs

Idag har vi kört igång märkningen av vajor i Gällivare skogs. Vi vägde, dräktighetstestade och satte sändare på 271 stycken. Av de 271 vajorna var 256 dräktiga vilket ger en andel dräktiga vajor på 94,5 %.


På bilden ovan syns två av byns duktigaste sändartekniker i färd med att lista ut vilken storlek muttrarna har.


Nymärkt vaja lämnar fållan.

Vaja i vågburen som vill ut och sammanbiten Felix som vill stänga vågdörren på ett sådant sätt att han undgår en varning från Håkan.

Sändare i väntan på vajor.

onsdag 13 april 2011

Dags för en ny säsong

Summering av 2010 och planer för 2011

Hängslen och livrem

I texten nedan gör vi en kort summering av den första fältsäsongen. Det är förmodligen uppenbart för alla men vi vill ändå förtydliga att resultaten som presenteras här är preliminär och grundar sig på ett visserligen unikt, men väldigt litet material. Det mest förvånande vore egentligen om resultaten nedan skulle visa sig gälla även efter fältsäsongen 2011. Ha detta i bakhuvudet när ni läser och eventuellt använder siffrorna i andra sammanhang.

Antal sändarbjörnar och studieperiod

Under 2010 fanns det i Udtja sex björnar med GPS sändare som kommunicerade med vajornas proximitysändare. Vi hade först tänkt köra två intensivperioder men beslutade oss under våren för att låta björnsändarnas sökfunktion vara på under hela barmarksperioden. I praktiken blev därför hela barmarksperioden en enda lång intensivperiod.

Antal minutspår, kluster och kadaver

Vid de tillfällen då en sändarbjörn och en vaja med proximitysändare befann sig inom ca 100 meter från varandra så slog björnens GPS sändare om och tog en position per minut istället för en position per halvtimme. Alla dessa minutspårlöpor besöktes och gicks i sin hela längd så fort som möjligt efter det att björnen lämnat området, oftast inom 12 timmar från det att björnen var på platsen.

Av de sex sändarbjörnarna var 4 vid något tillfälle under perioden maj-september inom 100 meter från en sändarförsedd vaja. Totalt gav dessa 4 björnar 76 stycken så kallade minutspår. Minutspåren var emellertid väldigt ojämnt fördelade mellan björnindividerna. Under hela studieperioden dokumenterades 26 kalvar och tre vuxna vajor som dödade av sändarbjörnarna. Utöver detta hittades 2 kalvar och en vaja vars kadaver besökts av de sändarförsedda björnarna men inte dödats av dem.

Av de sändarförsedda björnarna var det, under 2010, bara 2 som dokumenterades döda renar, en hona med tvååriga ungar och en vuxen hane. Honan som kallas Tjirsa var vid 31 tillfällen inom 100 meter från vajor, i 12 av de tillfällena hittade vi ett kadaver och vid 6 hittade vi två kadaver, totalt 20 kalvar och de tre vajorna . Den vuxna hanen Hållkåk var vid 10 tillfällen inom 100 meter från sändarvajor, vid 5 av dessa tillfällen hittades en dödad kalv och vid ett tillfälle två dödade kalvar, d.v.s. totalt 6 kalvar.

Tjirsa uppehöll sig i genomsnitt 81 minuter vid de renkalvar hon dödade, men var vid ett tillfälle bara kvar i 4 minuter. Å andra sidan stannade hon vid ett annat tillfälle i mer än 12 timmar. Hålkåkk var i genomsnitt kvar 136 minuter, som minst 34 minuter och som mest 10 timmar.

Efter 1 juni dödades ingen kalv av de sändarförsedda björnarna. Däremot hittade vi fler än 20 älgkalvar på de kluster som vi besökt efter 1 juni.

Metoden tycks fungera

För att undersöka huruvida sändarbjörnarna dödar renar som vi inte hittar med hjälp av minutpositionerna har vi även besökt drygt 50 ansamlingar av björnpositioner där björnens sändare inte har registrerat att den varit nära någon vaja. Inte på någon av dessa punkter har vi hittat dödade renar vilket tyder på att metoden och tekniken faktiskt fungerar.

Predationstakt under första årets kalvningssäsong

Som vi tidigare påminde om så är underlaget för en beräkning av predationstakt ännu så länge väldigt litet. I praktiken är det 3 data från olika björnindivider under en säsong. Resultaten måste därför användas med ett stort mått av omdöme.

Under perioden 19 maj-1 juni så tillbringade Tjirsa 12 dagar, Hålkåk, 2 dagar och Jouvva (en hona med årsungar) 12 dagar i studieområdet, Under samma period dödade respektive björn 20, 3 och 0 renkalvar. Detta ger en predationstakt för den angivna perioden på 1,7 kalvar per dag för Tjirsa, 3 kalvar per dag för Hålkåk och 0 kalvar per dag för Jouvva. Totalt 26 kalvar på nästan 27 björndagar. Räknar man istället på kalvpredationen under hela barmarksperioden blir siffrorna 26 kalvar på 202 björndagar.

Säsongen 2011

Under 2011 kommer studien att fortsätta i Udtja, med ytterligare några sändarförsedda björnar, samt med sändarförsedda björnar och renar i Gällivare. Vi planerar att märka och dräktighetstesta vajorna i mitten av april.